Вие сте тук

Договори преди 01.X.2014

Договор Идентификационен номер Дата на публикуване Информация за плащане по договора на ОП Файл
Дотавка на канцеларски материали - срок 11,09,2014 год. №484/11,09,2013 събота, 1 November, 2014

фактура № 980008463 /11.09.2014 г. 835,93 лв.платено - 31.10.2014 г.;ОП"Обр.дейности" ф-ра № 9830008461/11.09.2014-2012лв. платено на 05.12.2014г.

Договор за осъществяване на строителен надзар върху изпълнение на СМР на обект "Преустройство на кино "Младост" в многофукционална спортна зала Договор № 482/10.09.2013 сряда, 1 October, 2014

фактура 1039/21. 10.2014 год. 15012,лв.платено на 22.10.2014

Разработване на ИПГВР на гр.Н.Загора -обособена позиця 2-извършване на ЕО и ОС Договор №BG161PO001/5-03/2013/021-U-8 Лемна екоинвест България АД сряда, 8 October, 2014

фактура1000002112/01.04.2015- 1440,00 лв. платена на 03.04.2015г.

ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ 110,00ЛВ. 08.05.2015Г.

Разработване на инт. план за градско възстановяване и развитие на гр. Н.Загора-обособена позиция 1 Договор № BG161PO001/5-03/2013/021-U-7 сряда, 8 October, 2014

ф-ра №891/06.11.2014 за 21240 лв. платено на 07.11.2014
ф-ра № 953/07.04.2015 за 49560 лв. платено на 09.04.2015

Доставка на гориво за отопление Договор № 711/01.08.2012 сряда, 1 October, 2014

отдел "ОМДЗ" фактура №0000002597/24.10.2014 г.- 34198,07 лв.платена на 28.10.2014 г.: КСУДС -фактура №2571/05.10.2014 - 5162,65 лв.платена на 06.10.2014 г. ДСХ с.Баня - фактура №2608/03.11.2014 - 5060,13лв. пратено на 17.11.2014 г.; КСУДС с.Асеновец фактура № 2613/07.11.2014 г. -6031,30лв. платено на 12.11.2014г.;КСУДС Ф-РА711/01.08.2012-5610,00лв. платено на 29.12.2014г. КСУДС ф-ра2633/09.12.2014г. -4114,42 платена на 12.01.2015, ф-ра 2666/14.01.2015-3337,50 платена на 27.01.2015г. ДСХ ф-ра 2634/09.12.2014-4841,22 платено на 13.01.2015 ОМД ф-ра2654/08.01.2015-6906,13лв.платена на 08.01.2015, ф-ра 2665/14.01.2015-12981,03 платена на 23.01.2015г. ОМД ф-ра 2681/31.01.2015 -16861,06 платено на 06.02.2015; ф-ра 2686/14.01.2015- 5327,19 платено на 13.02.2015 ДСХ ф-ра 2683/30.01.2015- 3988,03лв. платено на 06.02.2015; ф-ра 2700/25.02.2015 - 4829,14лв. платено на 25.02.2015 КСУДС ф-ра2682/30.01.2015 - 3016,09лв. платено на 16.02.2015; ф-ра 2701/19.02.2015-4983,85 лв. платено на 23.02.2015 ОМД ф-ра 2719/23.03.2015- 8803,21лв;ф-ра 2720/23.03.2015 -3175,16лв. платено на 31.03.2015 г. КСУДС ф-ра 2721/23.03.2015 - 3253,46лв. платено на 01.04.2015г.

ДСХ - ф-ра 2753/31.07.2015 - 10172,66 лв. платено на 05.08.2015г.

КСУДС ф-ра 2754/31.07.2015 - 3419,65лв. платено на 13.08.2015г.

Договор за приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите та лица,позващи услугите на ДСП Н.З. Договор № 477/09.09.2013 сряда, 1 October, 2014

фактура №2080/30.09.2014 - 11099,22лв. платено на 03.10.2014 ; фактура № 2092/31.10.2014г.-10361,43 платено на 03.11.2014 г.;ф-ра №2099/30.11.2014-9215,37 лв.-платено на 03.12.2014,ф-ра №2074/31,01,2015-9256,25лв. платено на 02,02,2015г. ф-ра №2110/28.02.2015- 8744,27лв. платено на 05.03.2015г. ф-ра №2116/31.03.2015- 10120,03 лв. платено на 02.04.2015г. ф-ра 2137/30.04.2015г. - 10289,33лв. платено на 04.05.2015г. ф-ра 2151/31.05.2015- 10463,53лв. платено на 02.06.2015г. ф-ра 2174/30.06.2015г. 11328,16лв. платено на 03.07.2015г. ф-ра 2175/31.07.2015г. 11871,82лв. платено на 05.08.2015г.

ф-ра 2177/31.08.2015 - 12026,55 платено на 02.09.2015г.; ф-ра 2178/08.09.2015 - 3530,27лв. платено на 08.09.2015г. ;ф-ра 2213/09.09.2015- 452,92лвр. платено на 15.09.2015г.

 

ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ -  10147,00ЛВ. КООПЕРАЦИЯ МЕРКУРИЙ 12

Договор за Техническо задание за изработване на общ устройствен план на Община Нова Загора Договор № 330/17.06.2014 сряда, 1 October, 2014

ф-ра 10/16.12.2015 г. - 24 000,00 лв. платено на 23.12.2015г.

Договор за сметосъбиране и сметоизвазване от всички населени места на територията на община Нова Загора,поддържане чистотота на териториите за общиствено ползване и зимно поддържане в гр. Нова Загора,стопанисване и поддържане на сметището на гр. Нова Заго Договор № 283/05.05.2005 сряда, 1 October, 2014

фактура № 4614/02.10.2014 - 55078,74лв. платено на 03.10.2014г. фактура №4686/04.11.2014 - 55336,93лв. платено на 05.11.2014г. фактура №4755/03.12.2014-55336,93лв. платено на 04.12.2014г. фактура № 4775/29.12.2014 -55336,93лв. платено на 29.12.2014г. фактура № 4874/04.02.2015 -53001,67лв. платено на 06.02.2015г. фактура № 4959/06.03.2015-53001,67 лв. платено на 09.03.2015г. фактура № 4986/02.04.2015-43001,67 лв. платено на 03.04.2015г. фактура № 5047/05.05.2015-51019,20 лв. платено на 11.05.2015г. фактура № 5091/01.06.2015-51019,20лв. платено на 03.06.2015г. фактура №5152/02.07.2015-51019,20лв. платено на 03.07.2015г.

фактура №5181/03.08.2015 - 52208,68лв. платено на 04.08.2015г.

фактура №5276/02.09.2015 - 52208,68лв. платено на 03.09.2015г.

фактура  № 5344/02.10.2015 - 52208,68лв. платено на 06.10.2015г.

фактура № 537/03.11.2015 -. 50501,78лв. платено на 04.11.2015г.

фактура № 5416/01.12.2015 - 50501,78лв. платено на 02.12.2015г.

фактура №5480/07.01.2016 -50286,76лв. платено на 08.01.2016г.

фактура №5560/02.02.2016г. -48564,15лв. платено на 03.02.2016г.

фактура №5523/02,03,2016г.- 48564,15лв. платено на 02,03,2016г.

фактура №5651/04.04.2016г. 48564,15лв. платено на 08.04.2016г.

фактура № 5675/05.05.2016г. 45631,08лв. платено на 09.05.2016г.

анекс.pdf, K-28_Nova_Zagora_Stanovishte_P (3).doc, обявл.за приключ.договор.pdf
Догоров за"Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Нова Загора" Договор №317/09.06.2014 сряда, 1 October, 2014

фактура 4754/03.12.2014- 31161,60лв. платена на 04.12.2014
фактура 4729/19.12.2014-11306,40лв. платено на 22.12.2014
фактура4776/29.12.2014 - 32317,20лв. платено на 29.12.2014

Договор относно застраховането на имуществените интереси на община Нова Загора,чрез сключване на зактраховки Договор №15/14.01.2014- ЗАД"ВИКТОРИЯ" сряда, 1 October, 2014

полица 8202001400004 /16.10.2014 за 4307,46лв. платено 16.10.2014, порица № 15514002681944/31.10.2014 за 238,58 лв.плането на 31.10.2014 /полица №08202001400006 за 166,26 лв.- КСУДС платено на 13.10.2014 год.
полица18082001400044/12.11.14 - 26,93 лв. платено на 14.11.2014-община,полица 2001400013/07.11.2014 - 211,14 лв. платено на 11.11.2014- община ;Община ЗП15514003007223/11.12.14-300,09лв. платено на 11.12.2014г. ЗП 2001400014/007.11.2014- 211,14лв. платено на 15.12.2014 г.

Страници