Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ГР. НОВА ЗАГОРА, С. СЪБРАНО, С. КАРАНОВО, С. ОМАРЧЕВО, С. ЛЮБЕНОВА МАХАЛА, С. СТОИЛ ВОЙВОДА“ Публично състезание 19.07.2019 00069-2019-0005 Досие
Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата домашен социален патронаж, гр. Нова Загора Открита процедура 30.05.2019 00069-2019-0004 Досие
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора Открита процедура 30.04.2019 00069-2019-0003 Досие
Текущ ремонт на обекти общинска собственост Публично състезание 19.04.2019 00069-2019-0002 Досие
“Доставка на Газьол за промишлени и комунални цели за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на общинските детски заведения, Дом за стари хора с. Баня, КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, общ. Нова Загора”. Пряко договаряне 17.01.2019 00069-2019-0001 Досие
„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“ Открита процедура 18.12.2018 00069-2018-0005 Досие
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора, по обособена позиция "Плодови и зеленчукови консерви" Договаряне без предварително обявление 10.10.2018 00069-2018-0004 Досие
„Изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора” Публично състезание 20.07.2018 00069-2018-0003 Досие
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора Открита процедура 09.07.2018 00069-2018-0002 Досие
„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 10 обособени позиции“ Публично състезание 14.03.2018 00069-2018-0001 Досие

Страници