Вие сте тук

Разработване на инт. план за градско възстановяване и развитие на гр. Н.Загора-обособена позиция 1

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора”, по проект: „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора“, Договор № BG161РО001/5-03/2013/021, финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие 2007– 2013г.», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие», Обособена позиция 1: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Нова Загора, Обособена позиция 2: Извършване на ЕО и ОС на ИПГВР е открита с Решение № 3 от 17.06.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора. С Решение № 5 от 02.09.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора е обявено класирането на участниците в процедурата.

Идентификационен номер: 
Договор № BG161PO001/5-03/2013/021-U-7
Дата на публикуване: 
сряда, 8 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

ф-ра №891/06.11.2014 за 21240 лв. платено на 07.11.2014
ф-ра № 953/07.04.2015 за 49560 лв. платено на 09.04.2015