Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
„ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ, КАКТО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА" Открита процедура 26.05.2020 00069-2020-0006 Досие
„Извършване на СМР по проект „Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора“. Публично състезание 27.04.2020 00069-2020-0005 Досие
„Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора" Открита процедура 20.03.2020 00069-2020-0004 Досие
Доставка на активна нетна електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на Община Нова Загора. Пряко договаряне 09.03.2020 00069-2020-0003 Досие
„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ” Открита процедура 06.03.2020 00069-2020-0002 Досие
„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 7 обособени позиции“ Публично състезание 21.02.2020 00069-2020-0001 Досие
“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА” Открита процедура 28.10.2019 00069-2019-0007 Досие
„Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора" Открита процедура 28.10.2019 00069-2019-0008 Досие
“Доставка на Газьол за промишлени и комунални цели за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на общинските детски заведения, Дом за стари хора с. Баня, КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, общ. Нова Загора”. Пряко договаряне 23.10.2019 00069-2019-0006 Досие
„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ГР. НОВА ЗАГОРА, С. СЪБРАНО, С. КАРАНОВО, С. ОМАРЧЕВО, С. ЛЮБЕНОВА МАХАЛА, С. СТОИЛ ВОЙВОДА“ Публично състезание 19.07.2019 00069-2019-0005 Досие

Страници