Вие сте тук

„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 7 обособени позиции“

Дата на публикуване на досието: 
петък, 21 February, 2020
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Указания за участие.doc398 KB21.02.2020
Решение Обявление.pdf6.77 MB21.02.2020
Техническа спецификация.rar310.55 KB21.02.2020
образци.rar241.83 KB21.02.2020
Registar.docx14.76 KB31.07.2023
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Разяснение28022020.pdf170.69 KB28.02.2020
разяснение05032020.pdf528.3 KB05.03.2020
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол.pdf5.56 MB18.03.2020
протокол28042020_cor.pdf22.29 MB29.04.2020
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 13.04.2020 г. от 08:30 часа в залата на Общински съвет Нова Загора в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 7 обособени позиции“.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Във връзка с обявеното извънредно положение и обявените от Министъра на здравеопазването мерки, убедително молим лицата, които ще присъстват при отварянето на ценовите предложения на участниците да носят предпазни маски.

Дата на публикуване: 
сряда, 8 April, 2020
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение .pdf177.38 KB29.04.2020
ВАЖНО!: 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО

„МЗ ПРОЕКТ“ ЕООД,

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ШИБОЙ“ № 6, ЕТ. 3

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖА УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с участието на представляваното от Вас дружество в процедурата за възлагане на обществена поръчка „Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 7 обособени позиции“, и във връзка с това, че не сте си получили съобщението на заявеният от Вас адрес за кореспонденция с приложено към  него Решение № 8/29.04.2020 г. на кмета на Община Нова Загора с което е обявено класирането на участниците и е определени изпълнителите на поръчката по съответните обособени позиции, на основание чл. 43, ал. 4 във връзка с §  131, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с §12 от  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, Ви съобщавам, че Решение № 8/29.04.2020 г. на кмета на Община Нова Загора е достъпно на профила на купувача, и може да се запознаете с него.

От датата на публикуване на настоящото съобщение на профила на купувача, на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП  Решение № 8/29.04.2020 г. на кмета на Община Нова Загора се смята за връчено.

 

 

С уважение,

НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ

Кмет на Община Нова Загора

Добавено на: 
понеделник, 18 May, 2020