Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“ Открита процедура 04.05.2017 00069-2017-0003 Досие
„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 11 обособени позиции“ Публично състезание 18.04.2017 00069-2017-0002 Досие
„Основен ремонт на учебната база на ПГСС гр. Нова Загора” Публично състезание 20.03.2017 00069-2017-0001 Досие
„Инженеринг - Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора - център” Публично състезание 19.12.2016 00069-2016-0013 Досие
“Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в град Нова Загора“ Публично състезание 19.12.2016 00069-2016-0012 Досие
„Осигуряване на информираност, публичност и визуализация за нуждите на община Нова Загора“ Публично състезание 16.12.2016 00069-2016-0009 Досие
“Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на независим строителен надзор" Публично състезание 16.12.2016 00069-2016-0010 Досие
“Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“ по пет обособени позиции. Публично състезание 16.12.2016 00069-2016-0011 Досие
„Периодична доставка на дизел за отопление за нуждите на общинските детски заведения, Дом за стари хора с. Баня, КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, общ. Нова Загора за отоплителния сезон 2016/2017 г.” Публично състезание 26.09.2016 00069-2016-0008 Досие
Доставка на горива /безоловен бензин А-95 Н Евро 5 и дизелово гориво 10 ppm E5/ за зареждане на моторно - превозните средства на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства. Публично състезание 16.09.2016 00069-2016-0007 Досие

Страници