Вие сте тук

Досие

 • „Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци на Община Нова Загора ИЗТЕКЪЛ
  Дата на публикуване:
  вторник, 10 February, 2015
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: сряда, 18 February, 2015
  Разяснения по документацията за участие:
  Добавено на: вторник, 10 March, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: вторник, 30 June, 2015
  Съобщение за отваряне ценовите предложения:
  На 24.06.2015 г., в 14:00 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора,, ул. 24 май, № 1 ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура „Проектиране и извършване , на закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци на Община Нова Загора”. Отварянето на ценовите оферти е публично , и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на , средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва, отварянето., Резултати от оценка на допуснатите до участие оферти по показател „Техническо предложение":1. Оценка на техническото предложение на участника Обединение „НОВА ЗАГОРА – ДЕПО 2015” гр. София:, Общ брой точки по показател Техническо предложение (ОТ) Работна програма – П1= 10 точки Рискове при изпълнението – П2 =10 точки ОТ=10+10=20 точки, 2. Оценка на техническото предложение на участника ДЗЗД „СТРОЙДЕПО-2015” гр. Сливен:, Общ брой точки по показател Техническо предложение (ОТ) Работна програма – П1= 20 точки Рискове при изпълнението – П2 =15 точки ОТ=20+15=35 точки., В документите на участниците ДЗЗД „Мегаекстрес” гр. Варна и ДЗЗД „ТРИ АЛ” гр. СОФИЯ са констатирани несъответствия с изискванията на Възложителя.
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Добавено на: петък, 19 June, 2015
  Решение за класиране на участниците:
  Добавено на: вторник, 30 June, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: понеделник, 10 August, 2015
  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите за участие:

  ДЗЗД Мегаекспрес-Варна банкова гаранция - 34 000,00лв. освободена на 20.07.2015г. Алфатекс ЕАД София банкова гаранция - 34 000,00лв. освободена на 20.07.2015г. Обединение Нова Згора -депо 2015 банкова гаранция - 34 000,00лв. освободена на 10.08.2015г. ДЗЗД Стройдепо -2015 -Сливен банкова гаранция - 34 000,00лв. освободена на 10.08.2015г., Пътно поддържане Сливен  банкова  гаранция за участие -34 000,00лв. освободена на 06.08.2015г., Геотехмин ООД банкова гаранция за участие 34000,00лв. освободена на 06.08.2015г.

  Информация за плащане по договора на ОП:

  ф-ра 1/22.10.2005г- 1 923 459,96 платено частично 1 182 000,00 лв. 22.10.2015г.

  ф-ра 1/22 10.2015-741 459,96 окончателно платено на 27.11.2015г.

  ф-ра 2/27.10.2015 - 54 200,00  платено на 27.11.2015г.

  ф-ра 5/22,12,2015 - 2 152 640,83 лв. платено на 22.12.2015г.

  ф-ра 7/22.12.2015- 1 0600,00 лв. платено на 22,12,2015г.

  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите по изпълнение на договора:

  освободена банкова гаранция на 31.12.2015- изтичане на срока на гаранцията