Вие сте тук

Досие

 • Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата Домашен социален патронаж, гр. Нова Загора
  Дата на публикуване:
  вторник, 16 June, 2015
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: вторник, 16 June, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: сряда, 19 August, 2015
  Съобщение за отваряне ценовите предложения:
  На 04.08.2015 г. от 08:00 часа в заседателната зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите , участници в процедура за възлагане на обществена поръчка “Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата Домашен социален патронаж”. , Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп , до сградата, в която се извършва отварянето.
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Добавено на: четвъртък, 30 July, 2015
  Решение за класиране на участниците:
  Добавено на: сряда, 19 August, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: събота, 12 September, 2015
  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите за участие:

  ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ 3000,00ЛВ. СИВОН ЕООД 06.08.2015Г.

  ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ 3000,00ЛВ.КООПЕРАЦИЯ МЕРКУРИЙ 12 - 08.09.2015

  Информация за плащане по договора на ОП:

  ф-ра 2218/30.09.2015 - 7877,30лв. платено на 02.10.2015

  ф-ра 2206/31.10.2015 - 11192,88 лв. платено на 05.11.2015г.

  ф-ра 2247/30.11.2015 - 11381,82лв. платено на 03.12.2015г.

  ф-ра 2275/31.12.2015 - 12117,22лв. платено на 07.01.2016г.

  ф-ра 2284/31,01,2016г. - 11521,00лв. платено на 02.02.2016г.

  ф-ра 2290//29.02.2016-11400,53лв. платено на 07,03,2016

  ф-ра 2303/31.03.2016 - 11862,27лв. платено на 04.04.2016г.

  ф-ра 2351/30.04.2016 - 11295,40лв. платено на 04.05.2016г.