Вие сте тук

Досие

 • „Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики свързани с изискванията по чл.169 ал.1 т. (1 - 5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефект ИЗТЕКЪЛ
  Дата на публикуване:
  вторник, 17 March, 2015
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: вторник, 17 March, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: четвъртък, 11 June, 2015
  Съобщение за отваряне ценовите предложения:
  На 18.05.2015 г., в 09:00 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1 ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура , „Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност, и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност , на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Нова Загора по следните обособени позиции:, І ОП – Първи район :жилищни блокове в ж.к. „Загоре”, които са с доказан произход на конструкцията на блока., ІІ ОП – Втори район: жилищните блокове в гр. Нова Загора, находящи се извън ж.к. „Загоре”, които са с доказан произход на конструкцията на блока., Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване , и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Добавено на: понеделник, 11 May, 2015
  Решение за класиране на участниците:
  Добавено на: вторник, 18 August, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: сряда, 23 September, 2015
  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите за участие:

  освободени гаранции за участие на 29.06.2015г.-обособена позиция I ДЗЗД ВЪЗРАЖДАНЕ 2015 -2050,00 лв. освободени гаранции за участие на 30.06.2015г.-обособена позиция I КИМТЕКС ООД 2050,00лв. ВМЛ КОНСУЛТ ЕООД 2050,00лв. РПРОЖЕКТ ПЛАННИНГ МАНАГЕМЕНТ 2050,00лв. ГЕОДЕТ ЕООД 2050,00лв. Стройконсулт гн 99 ЕООД 2050,00лв. Новел ДЗЗД гр.Сливен 2050,00 освободена гаранция за участие 03.07.2015 РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД 2050,00освободена гаранция за участие 09.07.2015 БОГООЕВ КОНСУЛТ ЕООД 2050,00освободена гаранция за участие 09.07.2015 освободени гаранции за участие на 30.06.2015г.-обособена позиция II ИНВЕСТА 2003 ООД 1690,00лв. АРХИКОН ПРОЕКТ 1690,00лв.

  освободена гаранция за участие 25.08.2015- 1690,00- Климакомерс ООД

  свободена гарагция за участие 12.09.2015 -1690,00лв. Българо-Австрийска конс.компания

   

  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите по изпълнение на договора:

  Поради изтичане на  договора  - 2633,51лв освободена на 14.05.2016г.