Вие сте тук

„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 11 обособени позиции“

Дата на публикуване на досието: 
вторник, 18 April, 2017
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Становище на АОП във връзка с осъщественият предварителен контрол: 
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
разяснение 1_26042017.pdf165.3 KB26.04.2017
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
протокол 16.06.2017.docx.pdf141.32 MB16.06.2017
протокол17052017.docx.pdf2.3 MB25.05.2017
решение.doc.pdf2.72 MB16.06.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 06.06.2017 г., в 08:30 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1 ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка  „Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 11 обособени позиции“.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Резултатите от оценката на Техническите предложения на допуснатите участници ще бъдат обявени непосредствено преди отварянето на ценовите предложения.

Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: