Вие сте тук

«ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА»

Дата на публикуване: 
понеделник, 12 October, 2015
Идентификационен номер: 
00069-2015-0009
Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 12 October, 2015
Решение за откриване обявление документация за участие: 
Протоколи на комисията: 
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 
На 30.11.2015 г., в 09:00 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура
за взлагане на обществена поръчка «ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА».
Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до
сградата.
Решение за класиране на участниците: 
Договор за изпълнение на поръчката и доп. споразумения: 
Информация за плащане по договора на ОП: 

ф-ра 4884/08.02.2016г. - 249994,44лв. платено на 18.02.2016г.

Основание за освобождаване или задържане на гаранциите за участие: 

Освободена - ППоддържане Сливен ЕООД - 5000,00ЛВ. НА 07.01.2016г. сключен договор

Добавено на: 
вторник, 24 November, 2015
Добавено на: 
понеделник, 12 October, 2015
Добавено на: 
четвъртък, 3 December, 2015
Добавено на: 
вторник, 8 December, 2015
Добавено на: 
сряда, 6 January, 2016