Вие сте тук

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора

Дата на публикуване: 
четвъртък, 30 April, 2015
Идентификационен номер: 
00069-2015-0005
Дата на публикуване на досието: 
четвъртък, 30 April, 2015
Решение за откриване обявление документация за участие: 
Разяснения по документацията за участие: 
Протоколи на комисията: 
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 
На 13.07.2015 г. от 09:00 часа в заседателната зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите
участници в процедура за възлагане на обществена поръчка “Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора”.
Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до
сградата, в която се извършва отварянето.
Решение за класиране на участниците: 
Основание за освобождаване или задържане на гаранциите за участие: 

освободена банкова гаранция - 4380,00 Стелит 1 ЕООД 04.08.2015

освободена банкова гаранция - 770,00 ДЗЗД Обединение КФН -ИДА

ОСВОБОДЕНИ ПАРИЧНИ ГАРАНЦИИ:

900.00лв. ЕС ЕНД ДИ Корпорийшън ЕООД 04.08.2015г.

1900,00ЛВ. ЕС ЕНД ДИ Корпорейшън ЕООД 25.08.2015г.

3680,00 ЛВ. НАДЕЖДА ЕООД 04.08.2015г.

3240,00ЛВ. ВАЛЕНТИНО  ЕООД 04.08.2015г.

900,00лв. ВАЛЕНТИНО ЕООД 05.08.2015Г.

240,00ЛВ. ВАЛЕНТИНО ЕООД 25.08.2015Г.

1540,00 ЛВ. ОРХИДЕЯ ГЕЯ 2 ЕООД 04.08.2015г.

240,00ЛВ. СИВОН ЕООД 04.08.2015 г.

240,00 ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО ООД 04.08.2015г.

700,00 ЕООД НАДЕЖДА 10.09.2015Г.

700,00 ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД - УСВОЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61,АЛ.2Т.2 ОТ ЗОП 09.09.2015

 

 

Добавено на: 
сряда, 8 July, 2015
Добавено на: 
четвъртък, 30 April, 2015
Добавено на: 
петък, 15 May, 2015
Добавено на: 
петък, 17 July, 2015
Добавено на: 
сряда, 19 August, 2015
Добавено на: 
сряда, 9 September, 2015
Файл - информация за плащане по договора: