Вие сте тук

„Избор на консултант за извършване на оценка за съответствие на проектна документация и упражняване на строителен надзор за обект „Извършване на закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци на община Нова Загора” ИЗТЕКЪЛ

Дата на публикуване: 
сряда, 25 March, 2015
Идентификационен номер: 
00069-2015-0004
Дата на публикуване на досието: 
сряда, 25 March, 2015
Разяснения по документацията за участие: 
Протоколи на комисията: 
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 
На 04.06.2015 г., в 09:00 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1 ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците в процедурата.
Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп
до сградата, в която се извършва отварянето.
Решение за класиране на участниците: 
Договор за изпълнение на поръчката и доп. споразумения: 
Информация за плащане по договора на ОП: 

ф-ра 1000001126/15.09.2015г.- 8550,00лв. платено на 25.09.2015г.

ф-ра 1000001163/23.12,2015 - 19950 лв. платено на 23.12.2015г.

Основание за освобождаване или задържане на гаранциите за участие: 

СПРАВКА ЗА ОСВОБОДЕНИТЕ ГАРАНЦИИ УЧАСТИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА по ЗОП - Избор на консултант за изв. на оценка за съответствие на проектна документация и упр. на строителен надзор за обект " Извършване на закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци на община Нова Загора ЗА М. ЮЛИ 2015 г. ГАР.УЧАСТИЕ : № ред ВНОСИТЕЛ Б/К РКО-№/дата ЛЕВА 1 ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД 312381/20.07.15 900,00 2 ЕТ БИЛД КОМЕРС-КРАСИМИР АНГЕЛОВ 312379/20.07.15 900,00 3 АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД 312378/20.07.15 900,00 4 ДЕОМИД ЕООД 312383/20.07.15 900,00 5 И КЮ И КОНТРОЛ ООД 312375/20.07.15 900,00 6 ТЕХНОСТРОЙ ИНВЕСТ КОНСУЛТ 312380/20.07.15 900,00 7 КИМТЕКС ЛС ООД 312388/20.07.15 900,00 8 ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД 312389/20.07.15 900,00 9 ВЕДИПЕМА ЕООД 312371/20.07.15 900,00 10 БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ 312392/20.07.15 900,00 11 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ 312372/20.07.15 900,00 12 СТРОЙКОНСУЛТ ГН ЕООД 312386/20.07.15 900,00 13 АТИ КОНСУЛТ ЕООД 312387/20.07.15 900,00 14 ГИД-Г КОНСУЛТ ЕООД 312390/20.07.15 900,00 15 ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСУЛТИНГ ГРУП 312374/20.07.15 900,00 16 СТАРА ЗАГОРА КАДАСТЪР ООД 312391/20.07.15 900,00 17 ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ ООД 312471/29.07.15 900,00 18 СТРОЙКОНТРОЛ КК ЕООД 312370/20.07.15 900,00 19 РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД 312384/20.07.15 900,00 20 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 312385/20.07.15 900,00 21 ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 312393/20.07.15 900,00 22 ЕКИП МГ ООД 312377/20.07.15 900,00 23 РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД 312382/20.07.15 900,00 24 ГЕОДЕТ ЕООД 312376/20.07.15 900,00 25 СТАНД Ф ЕООД 312373/20.07.15 900,00 26 ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БАНКОВА ГОРАНЦИЯ 312356/17.07.15 900,00 27 ЛИФО ООД ОСВОБОДЕНА НА 27.08.2015Г. 900,00 28 ТРИ ЕС ЕООД ОСВОБОДЕНА НА 27.08.2015Г. 900,00

Добавено на: 
четвъртък, 28 May, 2015
Добавено на: 
сряда, 25 March, 2015
Добавено на: 
вторник, 31 March, 2015
Добавено на: 
вторник, 30 June, 2015
Добавено на: 
вторник, 30 June, 2015
Добавено на: 
петък, 28 August, 2015