Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Наименование на процедурата Идентификационен номер Дата на публикуване Досие
Възлагане на допълнителни СМР – Изкопни работи по предепониране на битови отпадъци, находящи се в част от имот № 000206 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора 00069-2015-0010 четвъртък, 10 December, 2015 Досие
Допълнителна услуга по транспортиране на неопасни битови отпадъци от населените места на община Нова Загора до площадка находяща се в УПИ I-00058,000212 по КВС на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа, за предварително третиране /сепариране/ на отпадъците и пос 00069-2015-0012 понеделник, 28 December, 2015 Досие
Допълнителна услуга по транспортиране на неопасни битови отпадъци от населените места на община Нова Загора до площадка находяща се в УПИ I-00058,000212 по КВС на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа, за предварително третиране /сепариране/ на отпадъците и пос 00069-2015-0011 понеделник, 28 December, 2015 Досие
„Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора" 00069-2016-0001 петък, 15 January, 2016 Досие
„Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Нова Загора“ 00069-2016-0002 петък, 5 February, 2016 Досие
Избор на консултант за извършване на оценка за съответствие на проектна документация и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 00069-2016-0003 четвъртък, 11 February, 2016 Досие
„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Нова Загора“ 00069-2016-0004 петък, 12 February, 2016 Досие
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ И ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020“ 00069-2016-0005 понеделник, 4 April, 2016 Досие
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора 00069-2016-0006 четвъртък, 14 April, 2016 Досие

Страници