Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
“Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата домашен социален патронаж, и приготвяне на храна – топъл обяд за лица в неравностойно социално положение и в риск от социално изключване” Открита процедура 11.07.2017 00069-2017-0007 Досие
„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Нова Загора“ Открита процедура 23.06.2017 00069-2017-0006 Досие
„Възлагане на допълнителна услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в Община Нова Загора, чрез увеличаване броя на обслужваните контейнери по места” Открита процедура 05.06.2017 0069-2017-0005 Досие
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора Открита процедура 16.05.2017 00069-2017-0004 Досие
„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“ Открита процедура 04.05.2017 00069-2017-0003 Досие
„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 11 обособени позиции“ Публично състезание 18.04.2017 00069-2017-0002 Досие
„Основен ремонт на учебната база на ПГСС гр. Нова Загора” Публично състезание 20.03.2017 00069-2017-0001 Досие
„Инженеринг - Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора - център” Публично състезание 19.12.2016 00069-2016-0013 Досие
“Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в град Нова Загора“ Публично състезание 19.12.2016 00069-2016-0012 Досие
„Осигуряване на информираност, публичност и визуализация за нуждите на община Нова Загора“ Публично състезание 16.12.2016 00069-2016-0009 Досие

Страници