Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
“Доставка на Газьол за промишлени и комунални цели за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на общинските детски заведения, Дом за стари хора с. Баня, КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, общ. Нова Загора”. Договаряне без предварително обявление 27.11.2017 00069-2017-0013 Досие
„Доставка на горива /Бензин А-95 Н 10 ppm E5 7% био с код по КН 27101245 и дизелово моторно гориво с 6 % биодизел с код по КН 27102011/ за зареждане на моторно - превозните средства на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства Договаряне без предварително обявление 27.11.2017 00069-2017-0012 Досие
„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“ Открита процедура 09.10.2017 00069-2017-0011 Досие
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема на територията на община Нова Загора по обособени групи“ Публично състезание 25.09.2017 00069-2017-0010 Досие
„ИЗГРАЖДАНЕ НА КУЛТУРНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ДЯДО ВЛАЙЧО“ В С. КОНЬОВО, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА” Публично състезание 30.08.2017 00069-2017-0009 Досие
„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 3 обособени позиции“ Публично състезание 01.08.2017 00069-2017-0008 Досие
“Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата домашен социален патронаж, и приготвяне на храна – топъл обяд за лица в неравностойно социално положение и в риск от социално изключване” Открита процедура 11.07.2017 00069-2017-0007 Досие
„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Нова Загора“ Открита процедура 23.06.2017 00069-2017-0006 Досие
„Възлагане на допълнителна услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в Община Нова Загора, чрез увеличаване броя на обслужваните контейнери по места” Открита процедура 05.06.2017 0069-2017-0005 Досие
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора Открита процедура 16.05.2017 00069-2017-0004 Досие

Страници