Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
Текущ ремонт на обекти общинска собственост Публично състезание 19.04.2019 00069-2019-0002 Досие
“Доставка на Газьол за промишлени и комунални цели за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на общинските детски заведения, Дом за стари хора с. Баня, КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, общ. Нова Загора”. Пряко договаряне 17.01.2019 00069-2019-0001 Досие
„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“ Открита процедура 18.12.2018 00069-2018-0005 Досие
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора, по обособена позиция "Плодови и зеленчукови консерви" Договаряне без предварително обявление 10.10.2018 00069-2018-0004 Досие
„Изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора” Публично състезание 20.07.2018 00069-2018-0003 Досие
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора Открита процедура 09.07.2018 00069-2018-0002 Досие
„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 10 обособени позиции“ Публично състезание 14.03.2018 00069-2018-0001 Досие
„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“ Открита процедура 07.12.2017 00069-2017-0014 Досие
“Доставка на Газьол за промишлени и комунални цели за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на общинските детски заведения, Дом за стари хора с. Баня, КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, общ. Нова Загора”. Договаряне без предварително обявление 27.11.2017 00069-2017-0013 Досие
„Доставка на горива /Бензин А-95 Н 10 ppm E5 7% био с код по КН 27101245 и дизелово моторно гориво с 6 % биодизел с код по КН 27102011/ за зареждане на моторно - превозните средства на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства Договаряне без предварително обявление 27.11.2017 00069-2017-0012 Досие

Страници