Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 3 обособени позиции“ Публично състезание 01.08.2017 00069-2017-0008 Досие
“Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата домашен социален патронаж, и приготвяне на храна – топъл обяд за лица в неравностойно социално положение и в риск от социално изключване” Открита процедура 11.07.2017 00069-2017-0007 Досие
„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Нова Загора“ Открита процедура 23.06.2017 00069-2017-0006 Досие
„Възлагане на допълнителна услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в Община Нова Загора, чрез увеличаване броя на обслужваните контейнери по места” Открита процедура 05.06.2017 0069-2017-0005 Досие
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора Открита процедура 16.05.2017 00069-2017-0004 Досие
„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“ Открита процедура 04.05.2017 00069-2017-0003 Досие
„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 11 обособени позиции“ Публично състезание 18.04.2017 00069-2017-0002 Досие
„Основен ремонт на учебната база на ПГСС гр. Нова Загора” Публично състезание 20.03.2017 00069-2017-0001 Досие
„Инженеринг - Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора - център” Публично състезание 19.12.2016 00069-2016-0013 Досие
“Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в град Нова Загора“ Публично състезание 19.12.2016 00069-2016-0012 Досие

Страници