Вие сте тук

Изготвяне на проект за основен ремонт на училищната база на ПГСС гр. Нова Загора и проекти за основен ремонт и реновиране на сградите на културни домове и читалища на територията на Община Нова Загора.

Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 1 August, 2016
Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Прикачен файлРазмерДобавено
docx_Obrazec_Obqava(1).doc112 KB01.08.2016
Образци.rar122.56 KB01.08.2016
Технически задания ОП1.rar2.65 MB01.08.2016
Техническо задание ОП2.rar592.37 KB01.08.2016
Съобщение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка: 

Уведомяваме заинтересованите лица, че съгласно заповед № РД-12-714/04.08.2016г. възлагането на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: Изготвяне на проект за основен ремонт на училищната база на ПГСС гр. Нова Загора и проекти за основен ремонт и реновиране на сградите на културни домове и читалища на територията на Община Нова Загора е прекратено със следните мотиви:

 С обява № 2/01.08.2016г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП е обявена обществена поръчка с предмет: Изготвяне на проект за основен ремонт на училищната база на ПГСС гр. Нова Загора и проекти за основен ремонт и реновиране на сградите на културни домове и читалища на територията на Община Нова Загора. Предмета на обособена позиция № 1 обхваща изготвяне на проекти  за основен ремонт и реновиране на сгради за обществено обслужване в областта на културата в следните села:с. Стоил войвода – сграда „Културен дом“;с. Бял Кладенец– сграда „Културен дом“; с. Полско Пъдарево– сграда „Културен дом“; с. Коньово – сграда „Културен дом“; с. Каменово - сграда „Читалище“;

В обявата в раздел „Информация относно средства от Европейския съюз” е посочено, че изготвянето на проектите за основен ремонт на читалища на територията на Община Нова Загора е във връзка с „Програма за развитие на селските райони” 2014 – 2020, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Условията на „Програмата за развитие на селските райони” 2014 – 2020, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” предвиждат с отпускане на финансова помощ да се възстанови направения от възложителя разход за проектиране. С оглед кандидатстването на общината по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” е и обявена обществената поръчка и е определен предмета, в който са включени повече от един обект.

На електронната страница на Държавен фонд Земеделие е публикувана Заповед № РД09-552/02.08.2016г. на министъра на земеделието и храните, издадена във връзка с прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В т. 7 от заповедта изрично се посочва, че заявленията за подпомагане за дейности по подточка 1.5. „изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства” може да включват само един обект. С оглед на това, че обстоятелството относно ограничаване на броя на обектите, за които може да се кандидатства по цитираната по-горе оперативна програма е станало известно на възложителя след обявяване на обществената поръчка, e налице основание за прекратяване възлагането на обявената обществената поръчка, тъй като са изменени условията за финансиране, при които тя е обявена.

 

Дата на публикуване: 
четвъртък, 4 August, 2016