Вие сте тук

„Изграждане на детска площадка на Централна пешеходна зона, гр. Нова Загора"

Дата на публикуване на досието: 
вторник, 5 May, 2020
Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
ВАЖНО!: 

СЪОБЩЕНИЕ

 ДО

„А Б СТРОЙ 07“ ЕООД

ГР. СОФИЯ„

УЛ. „ПЕТРА“ № 10

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието Ви в процедура за възлагане на обществена поръчка „Изграждане на детска площадка на Централна пешеходна зона, гр. Нова Загора", Ви уведомявам следното:

Комисията, след като разгледа техническото Ви предложение прие решение да изиска от Вас разяснения относно предложеният гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи.

Съобщението за взетото решение е изпратено на посоченият от Вас адрес в офертата, по куриер, но пратката не е получена, и няма връзка с Вас на посочените в офертата телефони.

С оглед на това, че не сте си получили съобщението на заявеният от Вас адрес за кореспонденция и на основание чл. 43, ал. 4 във връзка с §  131, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с §12 от  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, Ви съобщавам, че в срок от пет работни дни следва да представите разяснения относно предложеният гаранционен срок – мотиви и обстоятелства, въз основа на които сте формирали техническото си предложение в тази му част.

От датата на публикуване на настоящото съобщение на профила на купувача, на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП  то се смята за връчено.

С уважение,

НИНА ГЕНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

 

 

Дата на публикуване: 
четвъртък, 21 May, 2020