Вие сте тук

„Извършване на СМР по проект „Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора“.

Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 27 April, 2020
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Решение за одобряване на изменение или допълнение на обществената поръчка и променена документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение одобряване изменение 1.fed.pdf1.99 MB04.05.2020
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
разяснение 1.pdf433.56 KB05.05.2020
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол 05.06.2020.pdf751.1 KB07.07.2020
Протокол 19.05.2020.pdf735.69 KB07.07.2020
Протокол 21.05.2020.pdf3.78 MB07.07.2020
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 05.06.2020 г. от 08:30 часа в залата на ОИК-Нова Загора на първи етаж в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Извършване на СМР по проект „Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора“.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
вторник, 2 June, 2020
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение 11.pdf496.06 KB07.07.2020
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Гаранция за изпълнение.pdf7.7 MB27.07.2020
Договор.pdf13.59 MB27.07.2020
Техническо предложение.pdf59.31 MB27.07.2020
Ценово предложение.pdf5.92 MB27.07.2020
Добавено на: 
вторник, 2 June, 2020