Вие сте тук

“Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата домашен социален патронаж, и приготвяне на храна – топъл обяд за лица в неравностойно социално положение и в риск от социално изключване”

Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Указания за участие.doc2 MB11.07.2017
Решение, обявление.pdf14.05 MB11.07.2017
образци.rar109.39 KB11.07.2017
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Доклад.pdf1.34 MB25.08.2017
Протокол 1.pdf679.37 KB25.08.2017
Протокол 2.pdf491.92 KB25.08.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 24.08.2017г. от 08:30 часа в заседателната зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА ЗА КОНСУМАЦИЯ”, със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата домашен социален патронаж, гр. Нова Загора.

Обособена позиция № 2: Приготвяне на храна по проект „Топъл обяд в община Нова Загора” по проект BG05FMOP001-3.002-0130-С01 „Топъл обяд в община Нова Загора”, по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 “Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
понеделник, 21 August, 2017
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.pdf644.67 KB25.08.2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: